Vereniging voor Pensioenrecht
Postbus 2720
1000 CS Amsterdam
Tel: 020 - 551 78 02

Notulen algemene ledenvergadering

Op deze pagina vindt u de goedgekeurde notulen van de algemene ledenvergadering, die op 16 november 2016 plaatsvond.

 

1. Opening
1.1

Mark opent de vergadering om 15:48.

   
2.

Vaststellen notulen vorige vergadering

2.1

De notulen zijn goedgekeurd.

   
3. Mededelingen vanuit het bestuur
3.1 Aftreden Meindert Alsma
 

Meindert stopt per 1 januari 2017 als bestuurder. Het bestuur bedankt hem voor al zijn inzet. De aanwezigen leden geven hem een warm applaus.

Het bestuur is nog bezig met zijn opvolger.

3.2 Aftreden Tim Zuiderman
 

Tim Zuiderman zal ook stoppen. Zijn maximale termijn van 6 jaar zit er op rond maart. Het bestuur zoekt naar een opvolger. De leden worden gevraagd hun interesse kenbaar te maken bij het bestuur. De opvolger moet voldoen aan het volgende profiel: advocaat.

   
3.3 Online enquete
  Het bestuur heeft aan alle leden per e-mail verzocht mee te doen aan een online enquête. Mark verzoekt de leden daaraan deel te nemen
   
4. Rondvraag
4.1

Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de leden.

   
5. Sluiting
5.1

Mark sluit de vergadering om 15:50.